چاپ

تاریخ : پنج‌شنبه 5 آبان‌ماه سال 1390 در ساعت 23:45

انسان شاید تنها موجودیست که مختاربه اختیارست . هرکس که میخواهد خودش را بشناسد بایست لحظه ئی با خویش تنها باشد .  

ازیرا عزیزان گفته اند :  که نه لزوماً ، بلکه یقیناً خودشناسان خداشناسانند.  

خودرا(یاب) تا خدارا دریابی .   

فرازی از حنظل نویسی شریفی/.