چاپ

تاریخ : جمعه 6 آبان‌ماه سال 1390 در ساعت 17:52

شاندل شاعربزرگ فرانسوی درمقدمه ی کتاب آفرینش میگه : 

حرفهائی هست برای گفتن که اگرگوشی نبود نمیگوئیم وحرفهائ هست برای نگفتن ،که هرگزسربه ابتذال گفتن فرود نمی آورندوسرمایه ی ماورائی هرکس حرفهائیست که برای نگفتن دارد.حرفهائی که بیان نمیشوندمگرانکه مخاطب خویش رابیابند.