چاپ

تاریخ : جمعه 6 آبان‌ماه سال 1390 در ساعت 18:00

وقتی شعرمیگویم لذت میبرم لذتی چون مادرشدن.شعرفرزندمنست ازخون منست.من حرفهاوکلمات ولگرد را رام کرده درکنارهم چیده ومعنامیبخشم.شعرهماره همراه منست.وزبان حال من.من زیبائیهارا کرنش میکنم ولذت میبرم.کلمات حنظل ها وشرنگهائی هستند که شاعرآنهاراباچیدمانی زیبا واصولی ،درکام خویش شهدوشرابی گوارامیسازد.  

 

 

sharifi - 09137204818 

mail : Rezasharifi58@gmail.com