حیف شعر  چاپ

تاریخ : یکشنبه 22 بهمن‌ماه سال 1391 در ساعت 15:48

 هرکه خوش باهرکه میباشد شود

هرکه با هرکس که مینوشد    بنوشد 

هرکه هرکس را که میبوسد     ببوسد 

 

حرص ما ازاین مقوله گر نمیگیرددگر 

من ازان حرصم بگیرد  شعرمن  اندیشه واحساس من 

حیف گردداین وسط 

حیف ازان شهوت که من 

دروقت ارضای قلم 

بربکارتهای دفتر میچکاندم...حیف ازان جوهر 

  

پس هرکه باهرکس که میرقصد   برقصد 

حیف خط...حیف شعرو حیف احساس و غزل