نقطه چینها  چاپ

تاریخ : جمعه 30 فروردین‌ماه سال 1392 در ساعت 22:21

زیاد سخت نگیرانسان!وقتیکه پیامکهای ممتدوتکراری عادت تناسل دست میشوند واعصاب مخاطب مونثت را خرد میکنند پس بایست سکوت کرد ونقطه چین نوشت.آری چین درچین نقطه نوشت ....................

نقطه هائیکه درسکوت وحشی یشان زل میزنند به درازای خاموش کلامکهائیکه که هرچه میدوند ومیپویند نمیرسند که نمیرسند......مثل قطارقیامت که بر ریل باریکش ازتیربرقهای موازی ومحال آرام و بی معنا میگذرد.......شاید نقطه چینها کفاره ی کلامهای تکراری ماهستند...پس بچین نقطه که نقطه خود میچیند.....چین درچین نقطه ...بچین

(نقش یک ماهی شاد برپوسیده ی دیواریکه بهرحال هرچند لرزان و کوتاه اما داره زندگیشو میکنه حتی برنقطه چینهای سفت سیمانها !)