گستاخی  چاپ

تاریخ : پنج‌شنبه 28 شهریور‌ماه سال 1392 در ساعت 23:41

ای هزاران سال  خفته سینه را 

ای همانابغضک ترسوی من  

رعد شو  صدپاره ی سی پاره شو  بامن ازاینجا بگو 

نظم ناهمگون ببین و شکوه ازآماج این پتیاره کن............. 

 

آتشی برخرمن عالم بزن 

هستی انسان به خاکستر رسان  

برسرسنگ جهان عودی بسوزان.... 

 

برسرتیغ شفق 

سایه ای مردار خورشیدو مه است.... 

 

نورها گستاخ و بی پروا شدند 

سایه را اینجا برشته میکنند 

سایه ها کوچک شدند  کوچک وکوچک 

که تا در زیر پا له میشوند..... 

 

ای نهیب آسمانها  طبل عرش کبریا  غم بکوبان و برقصان عالمی............ 

 

اینجا جدال مردان حشری با زنان یائسه است 

مرد استغاثه  نه التماسه میکند  و زن استحاضه میشود.... 

نطفه آه شد  بخار شد  گم شد از  قی  کردن  این یک هزارم ثانیه در لذتی..... 

 

برهمو  در هم  شده 

درهمو  برهمترش کن نازنین...

 

ای نهیب آسمانها   طبل عرش کبریا  غم بکوبان و برقصان عالمی.......... 

......این حال من درعصر پنجشنبه بود که چه خوب وبد  بهرحال اینطوریا شد که نوشتم...وشاید شد گستاخ