بی ملاحظه  چاپ

تاریخ : شنبه 4 آبان‌ماه سال 1392 در ساعت 20:42

ازغم اینهمه روز

خوابم اگر نمیبرد

بختک خواب من شده

این شب بی ملاحظه!


گوش شریف پرشده

ازلب سرخ دلبرش

اینهمه فحش وناسزا

برلب بی ملاحظه!


حال مرا رعایتی

بهترازین نمیشود

تیرکشد به استخوان

این تب بی ملاحظه !


از تومرا توقعی

بیشتر ازین شود شریف

که داردی به مسخره

ز بی ادب ملاحظه!