از شاملو  چاپ

تاریخ : دوشنبه 9 بهمن‌ماه سال 1391 در ساعت 20:00

هرگزکسی اینگونه فجیع به کشتن خود برنخاست که من به زنده گی نشستم !

 

کوه بانخستین سنگ آغاز میشود  وانسان با نخستین درد... 

 

درمن زندانی ستمگری بود که به آواز زنجیرش خو نمیکرد ..من بانخستین نگاه تو آغاز شدم . 

 

                                          احمدشاملو