...!93  چاپ

تاریخ : جمعه 1 فروردین‌ماه سال 1393 در ساعت 01:10

....مثل عیسای ناصری ک قربانی جهل یهودشد وبه آسمانها پیوست..امشب قدمهای آرام وآهسته ی  ثانیه رادیدم که قربانی زمان،که مصلوب یک لحظه درافق شد..(دنگ دنگ دنگ..سفرعمر ازشیشه به سنگ !)وسالهاست ک ردپای شگرفش ب خاطره هاپیوسته..آری گاهک هائی که آسمان را ازفلق تاشفق ب خون کشیده قبل ازاآنکه حلولش رابه سروربگذرانیم؛ بیائیدمرگ نابهنگام وناکام زمان را ؛اندکی به مویه بنشینیم.وبرآنچه راکه عاطل طی کرده ایم  بیأندیشیم و  بگرییم. وبعدازآن برقصیم ازتازگی أش..واین ذبح زمان،هشداریست ک درروزمره ی خود (مرگ) رامرورکنیم.(سوگ ثانیه تسلیت!@