باهوش  چاپ

تاریخ : چهارشنبه 19 تیر‌ماه سال 1392 در ساعت 21:34

تقدیم به لیلی کوچولوی باهوش که درکنکورمقامی عالی کسب کرده است...


بهترین دخت جهان  ازاین خلایق  لیلی است


شوق وذوق این قلم  دراین دقایق لیلی استازگلستان تافته  برروی و رخسارش خدای


مثل نرگس  عین لاله  چون شقایق لیلی استمیگذشت از مرگ مرداب او  بشوق وافری


سوی رویا  روی دریا  توی قایق  لیلی استبایدی مجنون شود   آخر نصیب لیل ما


تابگویند آن خلایق  هرچه لایق لیلی استچونکه مجنونها به زیباروی ما دل میدهند


آن همیشه تاابد مشهوروعاشق لیلی است ..............