زلزله آزربایجان  چاپ

تاریخ : پنج‌شنبه 26 مرداد‌ماه سال 1391 در ساعت 21:25

 

بازکن بغض مرا 

بغض من سرشار درد 

اشک خشکیده ی من   

بازبرگردبه چشم

کس وکارم همه رفت 

همه ی بود ونبود 

خاک اگرناله نکرد 

فرصت ناله نبود.. 

از نی ستان ناله کن 

خانه ی آواره را 

باردیگرخانه کن.. 

بازکن بغض مرا 

بازکن 

باز... 

درحدتوان شعری برای عزیزان هموطن.برای اسیب دیدگان زلزله درازربایجان ..(زمان افتاد..ثانیه ایستاد..وقتیکه زمین میلرزید ومیبلعید..کسی انگار خنده ام راخاک کرده)